محمدعلی فروغی مبلّغ آریاییسم ! / میثم قاراخان

محمدعلی فروغی مبلّغ آریاییسم ! / میثم قاراخان

    خاندان فروغی از ساسونهای یهودی بغدادی بوده که به اصفهان مهاجرت کرده اند و با حمایتهای سفارت انگلیس به مقامات عالیه در حکومت ایران رسیده اند. محمد علی فروغی استاد اعظم لژ فراماسونری بوده و از مبلغین آریایی و ایران پرستی بوده است. بدستور انگلیس نقش مهمی در مشروطیت داشته که منجر به انقراض قاجاریه شد و پالانلو را به حکومت رساند. او را میتوان مرشد اعظم حداد عادل دانست چرا که فروغی…

بیشتر بخوانید