گفتاری کوتاه دربارۀ آذربایجان / مهدی اللهیاری تبریزی

گفتاری کوتاه دربارۀ آذربایجان / مهدی اللهیاری تبریزی

  گفتاری کوتاه دربارۀ آذربایجان[۱]* به کوشش: مهدی اللهیاری تبریزی mehdiallahyaritabrizi@gmail.com □ ­­­­­ در تاریخ، مردم آذربایجان را چشم و چراغ، و سر ایران نوشته‌، و مردمان آن را پاک‌سرشت، غیرتمند و وطن‌خواه نامیده‌اند. «دکتر محمّد مصدّق» زمانی که استاندار آذربایجان بود، در توصیف مردم آن دیار در مجلس شورای ملّی، چنین گفته بود: «عمری است که به آذربایجانی‌ها ارادت دارم، زیرا این مردمان پاک‌نهاد، واجد تمام صفات خوبند. مردمانِ وطن‌پرست، مردمانِ درست و مقتدری…

بیشتر بخوانید

جهانشاه قره قویونلو، در دایرةالمعارف بزرگ اسلامی / مهدی اللهیاری تبریزی

جهانشاه قره قویونلو، در دایرةالمعارف  بزرگ اسلامی / مهدی اللهیاری تبریزی

نقد، بررسی و تکمله ای بر مدخل جهانشاه قرا قویونلو، در دایرةالمعارف بزرگ اسلامی (ج ۱۹) با نگاهی به سیمای تاریخی و شخصیّت ادبیِ جهانشاه قره قویونلو، نخستین فرمانروای شیعی در شرقِ میانه نقد وبررسی کتاب چکیده: جدیدترین مجلات دایره المعارف بزرگ اسلامی، جلد نوزدهم آن است. یکی از مدخل های درج شده در این مجلد، مدخل: «جهانشاه قراقویونلو » بوده که توسط «روزبه زرین کوب » نوشته شده است. نویسنده نوشتار حاضر را با…

بیشتر بخوانید