فیِ تمدن عرب یا گِل اندود کردن خورشید!(۱) / زنگانلی آرار

فیِ تمدن عرب یا گِل اندود کردن خورشید!(۱) / زنگانلی آرار

نیک می دانیم که ترسیم سیمایی زشت و ناخوشایند از ملل دیگر به ویژه اعراب و ترکان در ایران سابقه ای بس دیرینه دارد. بی تردید شعوبیه دراین زمینه جزء پیشگامان بوده وید طولایی داشته اند،به طوری که حاصل فعالیتها واقداماتِ قوم گرایانه ی این فرقه در شاهنامه فردوسی نیز تجلی یافته است. در آن سوی ذمِّ عرب، البته مدح عجم، به ویژه پارسیان یا همسایگان دیواربه دیوارعرب (که روزگاری در ردیف موالی«بندگان» عرب به…

بیشتر بخوانید