مانع اصلی عدم اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی پان ایرانیسم نو است. / دکتر ناصر فکوهی

مانع اصلی عدم اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی  پان ایرانیسم نو است.  / دکتر ناصر فکوهی

در گفتگویی با    مانع اصلی اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی پس از جنگ زایش نوعی پان ایرانیسم جدید است.واقعیت قضیه پان ایرانیست ها، گرایشی هستند که از لحاظ سیاسی در ایران کمتر، اما در جهان بسیار شناخته شده اند، این گروه همان راست افراطی نو فاشیست  ست که امروزه در آمریکا اما به ویژه در اروپا در احزاب راست افراطی، اسلام هراسی را تبلیغ می کند. متاسفانه در ایران این گروه ها توانسته اند…

بیشتر بخوانید