استاد پژوهشگاه علوم انساني: ملیت ایرانی را به زبان فارسی تقلیل ندهیم

استاد پژوهشگاه علوم انساني: ملیت ایرانی را به زبان فارسی تقلیل ندهیم

  نگرش انحصارگرايانه فرهنگستان زبان مروج اين ايده است كه زبان فارسي، تنها زبان ملي ما است. به نظر من بايد فرهنگستاني تاسيس شود كه متخصصان به زبان‌هاي مختلف بپردازند و حتي از منظر عاطفي در سطحي روشنفكرانه، اقوام را به يكديگر نزديك كنند. تساوي مليت با زبان فارسي، متاثر از نگرش اروپامدارانه‌اي است كه در تعريف ملت (Nation) ملزوماتي نظير محدوده جغرافيايي معين و برخورداري از يك زبان خاص را مطرح مي‌كند. اين نگرش…

بیشتر بخوانید