دکتر مبیّن هیولای تعهد / ابراهیم ساوالان

دکتر مبیّن هیولای تعهد / ابراهیم ساوالان

وزیر بهداشت و درمان، دکتر محمدحسین مبیّن را جهت ارائه توضیحاتی در خصوص درخواستش به حضور طلبید. وقتی دکتر مبین توضیح داد که جذام بیماری بسیار خطرناکی است و قابلیت تکثیر و سرایت در خاک آذربایجان را دارد و هم اکنون مردم شهرهای اهر، خلخال و سردشت را گرفتار ساخته است، وزیری با لحنی آکنده از نفرت پرسید: آیا خلخال همان شهر پیشه وری است؟ مبین گفت: بلی جناب وزیر خلخال شهر پیشه وری و…

بیشتر بخوانید