تاریخ تمدن و زبان ماننا / زنگان (سرزمین ماننا)

تاریخ تمدن و زبان ماننا / زنگان (سرزمین ماننا)

   سرزمینی که ما اینک در آن زندگی می کنیم دارای تاریخی کهن است زیرا شاهد بوده ایم که در هر حفریاتی که باستان شناسان در منطقه ی زیستی ما انجام داده اند به کشفیاتی دست یافته اند که نشان دهنده ی تاریخ کهنی است. بنابراین ذهن خود را در ۲۵۰۰ سالی که همواره در گوشمان زمزمه کرده اند محدود نمی کنیم، بلکه صفحات تاریخ را ورق می زنیم تا تاریخ اصیل سرزمین و وطن…

بیشتر بخوانید