نگاهی به تاریخ مانیشان – سرزمین مانناها / م. کریمی

نگاهی به تاریخ مانیشان – سرزمین مانناها / م. کریمی

   سرزمین زیبا و کهن ِ زنگان از دیرباز مرکز تمدن­های اقوام مختلف بوده و علیرغم حوادث سنگین طبیعی و تاریخی که پشت سر نهاده است هنوز نشانه­های پایدار و غنی تمدنهایی بزرگ را در سینه دارد. امروز وجب به وجب این دیار، موزه­ای از مدنیتها و فرهنگهای گوناگون انسانی است. این سرزمین خردخیز و خردپرور، در طول اعصار متمادی توانسته است ضمن حفظ و حراست از هویت خویش، اندیشه­های والای انسانی را زنده نگه…

بیشتر بخوانید