فراخوان دومین جشنواره فیلم تبریز

 

 

🎥 موضوع فیلم ها 《آزاد》بوده و براساس بخش های جشنواره درقالبهای:

《داستانی》،《مستند》،《پویانمایی》،《تجربی》 مورد پذیرش قرار خواهند گرفت.

 

🔻۱۴ لغایت ۱۷ اسفندماه  ۱۳۹۷🔻

photo_۲۰۱۸-۱۰-۲۷_۰۴-۱۴-۴۸

ارسال دیدگاه