همزیستی با طبیعت را از سرخپوستان بیاموزیم / غلامرضا خانی نور

گوشه ای از اعتقادات زیبای سرخ پوستان :

۱. ما جزئى از طبيعت هستيم نه رئيس آن۲. ما هيچ گاه گياهى را با ريشه از خاك نمى كنيم .۳. ما موقع ساختن خانه، خاك را زياد جابه جا نمى كنيم .

۴. ما در فصل بهار،آرام روى زمين قدم بر مى داريم ، چون مادر طبيعت باردار است .

۵. ما هرگز به درختان آسيب نمى رسانيم ،ما فقط درختان پير و خشك را قطع مى كنيم و قبل از قطع كردن، براى آرامش روحش دعا مى كنيم .

۶. حتى حيواناتى كه براى مايحتاج غذايى در حد نياز از آنها استفاده مى كنيم را نيز با اجازه و دعا براى آرامش روحش او را از چرخه ى هستى جدا مي كنيم .
۷. به اندازه ى مصرف مان درخت مى بريم و گوشت تهيه مى كنيم .
۸. هرگز هيزم ها را إسراف نمى كنيم.
۹. اگر حتى يك درخت جوان و سرسبزرا قطع كنيم ،
همه ى درختان ديگرجنگل، اشك مى ريزند.
واشک آنها در دل ما نفوذ می کند و وجودمان را مجروح می کند،
و قلب مان آرام آرام تاریک می شود .
۱۰. خاک مادر ما و آسمان پدر ماست .
۱۱. باران عاشقانه ترین سرود هستی است .
۱۲. طبیعت روح دارد و مهربانی را می فهمد .

 

ارسال دیدگاه