تام جناس (یول چک ایندی) / اکبر ستاری

 
او اورکــــدن بو اورییــــه.
یول چکیندی یول چکیــــندی.
ســــــن ده اورکدن اورییه.
یول چک ایندی یول چک ایندی.
ــــــــــــــــــــــــــــ
قویمــادؤنه قانااورک.
قویمادؤنه قان آ اورک.
قویمــادؤنه قانا اورک.
یول چک ایندی یول چکیندی.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
یاریم ساچـــین، یولوب، آغلار.
یاریم ساچـــــــین یولوباغلار.
یاریم ســــــاچین یولو باغلار.
یول چک ایندی یول چک ایندی.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قیزیل ،قلمین، قلبـــــی، نه؟
قیــــــــــزیل قلمین قلبینه.
“قیــــــــزیل قلمین “قلبینه..
یول چک ایندی یول چک ایندی.
اکبرستاری (قیزیل قلم)

 

ارسال دیدگاه