مصاحبه مجله فرانسوی زبان با م. کریمی

1

 

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

توضیح: پاراکراف آخر مصاحبه گفته ی م. کریمی نیست، بلکه نظر مصاحبه کننده است.

ارسال دیدگاه