حمله به ناشران در نمایشگاه کتاب تهران

خبرگزاریها خبر دادند که عده ای به برخی از ناشران حمله کرده اند. از دولت تدبیر و امید انتظار می رود جلوی این گونه رفتارها را بگیرد.داعشیان زمان

ارسال دیدگاه