جهل مقدس کسروی ثانی در عصر انفجار اطلاعات / روح الله ایرانی

فرهنگ یک ملت نشان دهنده توسعه آنهاست و جوهره و عصاره فرهنگ نیز زبان ملتهاست. این حق خدادادی و اولیه بشر باید به نحو احسن تدریس و تحصیل گردد تا در سیر حیات به تعالی رسیده باشد و در صورت زندگی با سایر ملل در یک جامعه کثیرالمله از برابری و عدالت برخوردار گردد.
“زبان وجدان بیدار هویت هست”. زبان رابطه فرد با اجتماع است در جهت پیشبرد اهداف متعالی انسانیت.
با روشهای غیر منطقی و ترس از خدشه دارشدن و نیستی زبان باصطلاح معیار رسمی، توهین و تحقیر و افترا و به سخره گرفتن سایر زبانهای ملل غیرحاکم نمی توان حقیقت را پنهان کرد.
افکار فاشیستی و راسیستی عالم نماهایی که با “جهل مقدس” تن به شکاف اجتماعی در جامعه می دهند، به قول تورکها:” بیر عابباسی قلپ پولا دئیمز.”
شما که با این اظهار نظرهای مزخرف، خود را به یک “بحرالعلوم قلابی” بیشتر شبیه کرده اید با پرت و پلا گفتن باعث خنده همکیشان و همفکرانتان شده اید.
شما در افاضاتی علمی که بیشتر به درد خویشتن و سایر همفکران و قلم بدستانتان در روزنامه بی قانون “قانون” و سایر رهروهای آنها می خورد، فرموده اید که:” ترکها آذری بوده و برادر دوقلوی کردها می باشند و زبان آنها نه ترکی، بلکه آذری می باشد و فارس تر از فارسها هستند.
با کدامین سند چنین ادعایی می کنید؟ جواب دادن به فرمایشات حضرتعالی حق هر تورک و تورک زبانیست و این حق محفوظ؛ در جواب، شما جمله ذیل را پذیرا بوده و به دل نگیرید: شما یک افغانی می باشید که برادر دوقلوی روسها هستید و هندوتر از هندیهائید؛ اصلا تعجب نفرمایید زیرا بهتر از این نمیتوان گفت.
شما را باید به حق ” کسروی ثانی” نامید که قبل از شما خیلی ازافراد با افکار مالیخولیائیشان نتوانستند به این مهم برسند.
نامبرده در کشف زندگیشان که به “آذری” شهرت یافت، هیچ سندی نتوانست ارائه کند. لاجرم در پایان از دروغ بودن رساله شان پرده برداشتد. شما نیز با افکار نسنجیده تان تورک و تورک زبانها را آذری پنداشته و خطاب کردید، یک سند ارائه بفرمائید تا علاقه مندانتان مستفیذ گردند. به قول تورکها:” معده گوجونه دانیشما”.
اراجیفتان را به خاطر کوته فکری تان نادیده نمی گیریم. جناب یونسی شما پیرو راستین افرادی هستید که دشمن بشریت و فرهنگند.”جهل مقدس” شما “کسروی ثانی” باید پایان یابد. هرچند امیدی نیست؛ “والله اعلم”.
جناب یونسی شما با تراوش افکار پلید، نظام حاکم را که مبتنی بر “امت” برادری و برابری هست، نفی نمودید. زیرا در امت واحد، برابری و عدالت شرط بقاست در حالکه با نگرش بر تفکرات شما شکاف امت و ملت دیده میشود.
شما با گستاخی تمام از تکنیکی به نام “دروغ گوبلزی” استفاده نمودید که برای اولین بار هیتلر از آن استفاده نمود. دروغی چنان بزرگ گفتید که کسی باور نکند دروغگو آنقدر گستاخ است که چنین بی پروا حقیقت را تحریف می کند.
منشا بیشتر هزینه های تحمیلی به کشور ناشی از افکار پلید حضرتعالی و سایر همفکرانتان می باشد. شما با علم به گفته های تان به نفوذ نژادپرستانی همچون پان ایرانیستها که مخالف سایر اقوام غیرفارس در کشور هستند، در بدنه حاکمت اذعان نموده و تبعیض را در قبال سایر ملل غیر حاکم، تایید نمودید؛ همچنین هندوانه زیر بغل آذریها دادید؛ همانهایی که از اینجا رانده و از آنجا مانده اند.
یقین بدان، کشور، منهای “تورک” و تورک زبان به معنای عدم کشور است و لاغیر؛ نفی تورکها به مثابه نفی اسلام می باشد و این اظهرمن الشمس است و قابل کتمان نیست.
به لحاظ زیبا شناسی و روانشناسی هم که می بود، مصلحت اندیشی با دوستانی که ید طولایی در ایجاد شکاف قومیت دارند و به آثار آن کاملا آشنایند، خوب می نمایاند.
با این افکارتان باید هزار آفرین گفت بر “جهل مقدستان” .
تدریس و تحصیل به زبان مادری در هیچ مرام ومکتب و ایدئولوژی نفی نگردیده است شما چگونه و چطور به خود اجازه می دهید برای ملتی با تاریخ غنی، جعل تاریخ نموده و نسخه بپیچید و از تحصیل محروم نمایید.
در عصر انفجار اطلاعات، توهین و تحقیر به ملتها جهت به کنترل درآوردن و تفهیم بالاجبار پذیرش برتری قوم حاکم بر آنها، محلی از اعراب ندارد. با تمسخر و توهین، بیشتر به خودپست بینی می پردازید تا دیکته نمودن افکارتان بر آنها.
تحقیر و توهین به ملت تورک و تورک زبانها بیش از آنکه به مذاق خویشتن و دوستان همفکرتان خوش آید، تیشه به ریشه خود می زند.
نتیجه آنکه: آذربایجان میللتی ذاتا تورک می باشند با ملتی سرافراز و با غنای فرهنگی و زبانی. به قول تورکها:” بونو باشا دوش”.

با احترام: روح الله ایرانی

ارسال دیدگاه