تاملی در باب ظهور ناسیونالیسم افراطی در مدیریت علمی / سید جواد میری

 تاملی

در جلسه ی بودم هفته پیش. یکی از روسای آکادمیک میگفت شما مملکت را بهم زدی و کل مرکز علمی را بی آبرو کردی. تعجب کردم و پرسیدم من چه کاری کردم؟ گفت: شما گفتی زبان های دیگری که در ایران هست نیز جزء زبان ملی ایران هستند. گفتم حالا این چه اشکالی دارد؟ من تامل کردم و در مقام یک مجتهد استنباطی کردم و اجتهادم را اعلام کردم. در پاسخ نظر که مشت بر دهان متفکر نمیکوبند. از دو حال خارج نیست؛ یا اجتهاد من صواب است یا نادرست و در هر دو حال شیوه مواجهه با نظر من مشت و لگد نیست بل استدلال. ناگهان یکی از روساء گفت ما همه پان-ایرانیست هستیم! در جواب گفتم من پان- ایرانیست نیستم. از روزی که آن جلسه را ترک کردم به این میاندیشم که این سخن یعنی چه؟ چرا باید ابراز نظر در محافل علمی با مشت آهنین از سوی همکارانی که هیچ رجحانی بر دیگری جز به مدد بروکراتیک ندارند، گردد؟ البته من به این باور رسیده ام که مدیریت کشور با دو طیف میلیتانت روبرو گردیده است که از دو سو جامعه علمی را تحت فشار قرار داده است: میلیتانت ناسیونالیسم و میلیتانت اسلامیسم. این هر دو در مقابل ناسیونالیسم مدنی و اسلامیسم مدنی قرار میگیرند. به نظرم دانشگاه ایرانی باید فاصله مفهومی خود را مورد بازخوانی جدی قرار دهد تا بتواند روندهای جامعه ایران را عمیقا مورد رصد آکادمیک قرار دهد. جلسه هفته پیش من با برخی از این روسای آکادمیک بر من مسجل کرد که دانشگاه ایرانی اگر تا به امروز اسیر دو نگاه جناحی اصولگرایی و اصلاح طلبی بود در دهه ۹۰ دچار نگاه پان-ایرانیستی نیز شده است که در آینده نزدیک شاهد تسویه حسابهای پان-ایرانیستی علیه دانشگاهیان “غیر خودی” خواهیم بود. من ظهور جریان ناسیونالیست افراطی را بسیار مخاطره آمیز هم در داخل و هم در منطقه میدانم. به عبارت دیگر، من ظهور این نوع مدیریت را یک نمونه مجزا نمیبینم بل بخشی از یک چرخش گسترده تر در برخی لایه ها میدانم که نیاز به نقد جدی است.

سید جواد میری

ارسال دیدگاه