اوخویالیم_اؤیرنه‌لیم، ۲۲جی بؤلوم ؛ / حاضیرلایان: سوسن نواده رضی

تک‌دوزئی Təkdüzey: مونوتون، یکنواخت
بلیرلمک Bəlirləmək : تعیین کردن
بلیرگین Bəlirgin : بارز
ده‌ییشگن Dəyişgən : متغیر
دوغرولتو Doğrultu : راستا، استقامت
دولایلیDolaylı : غیرمستقیم
سوره‌ج Sürəc : روند
سوره‌و Sürəv: مهلت
سوره‌کلی Sürəkli :پیوسته، مداوم
سوره‌لی Sürəli: ادواری، پریودیک
یاپیت Yapıt : اثر
وارساییم Varsayım: فرض
یئنیجیل Yenicil: مدرن
اؤته‌کسل Ötəksəl : تاریخی
یئیله‌م Yeyləm: ترجیح
یئیله‌مکYeyləmək : ترجیح دادن
یئیله‌نتی Yeylənti: رجحان
یاخین‌گؤرور Yaxıngörür : نزدیک‌بین
قارماگؤرور Qarmagörür: آستیگمات
دینله‌نج Dinlənc : تعطیل
دینله‌نجینده Dinləncində : تعطیلینده
دوشلری‌نین Düşlərinin : خیال‌لاری‌نین
ارده‌م : Ərdəm معرفت، فضیلت
اركله‌ت :Ərklət دولت
اكینج :Əkinc فرهنگ
اؤته :Ötə وراء
اؤته‌ك : Ötək تاریخ
اؤته‌كی : Ötəki آن دیگری، ما وراء
اوداقلانماق : Odaqlanmaq متمركز شدن
اؤرنه‌یین :Örnəyin به عنوان مثال
اورون : Ürün محصول
اؤزده‌ش :Özdəş همانند، هم محتوا
اوزمان :Uzman متخصص
اوزمانلیق : Uzmanlıq تخصص
اؤزه‌ت :Özət خلاصه، چكیده
اؤزه‌للیك :Özəllik خصوصیت
تین‌بیلسل Tinbilsəl: پسیکولوژیک، روانشناختی
اونایلادی Onayladı: تصدیقله‌دی
توغرالی Tuğralı: رسمی
ساووجو Savucu : وکیل
گووه‌نجه Güvəncə: تامینات
یئنه‌له‌ییرم Yenələyirəm: تکرارلاییرام
قوشقوسوز Quşqusuz: شبهه‌سیز
ایزباسیلی İzbasılı: امضالی
اَسین Əsin: الهام

ارسال دیدگاه