پیام ایرینا بوکووا دبیر کل یونسکو، به مناسبت روز جهانی زبان مادری:

« به مناسبت روز جهانی زبان مادری،‌ تقاضا می‌کنم که ظرفیت آموزش چندزبانه در نظام های اجرایی و آموزشی،‌ ترجمان فرهنگی و رسانه ها،‌ فضای مجازی و تجارت و در همه جا به رسمیت شناخته شود.»

همچنین در وب سایت سازمان یونسکو آمده است: یونسکو روز جهانی زبان مادری را در ۲۱ فوریه ۲۰۱۷ تحت عنوان:«پیش به سوی آینده‌ای پایدار از طریق آموزش چندزبانه»، گرامی ‌می‌دارد. برای میدان دادن به توسعه پایدار،‌ دانش آموزان بایستی به زبان مادری و سایر زبان‌ها آموزش ببینند. از طریق تسلط بر زبان اول یا زبان مادری است که فراگیری مهارت های اساسی من‌جمله: خواندن، نوشتن و حساب میسّر می‌شود. زبان‌های محلی به ویژه زبان‌های اقلیتی یا بومی ‌دریچه انتقال فرهنگ‌ها،‌ ارزش‌ها و دانش سنتی محسوب می‌شود. بنابراین، این زبان‌ها نقش مهمی ‌را در پیش‌برد آینده‌ای پایدار ایفا می‌کنند.‌ زبان‌ها بیانگر ماهیت ما هستند و موجب شکل‌گیری افکار و هویت ما می‌شوند. تنوع زبانی درک درست هر فرهنگ را ممکن می‌سازد و همکاری‌های موثر و صحیح بین‌المللی تنها در سایه احترام به تنوع زبانی ممکن خواهد بود.

ارسال دیدگاه