هاللا در انگوران / محمدعلی نقدی

محمد علی

یکی از آئین های جالب کشاورزان در هنگام درو کردن گندم است رسم “هاللالیق” که در روز پایانی گندم چینی، بهمراه کاراوا و شعرهایی توسط کشاورزان اجرا میشود
به این ترتیب که وقتی کشاورز یقین حاصل میکند که فردا آخرین روز درو کردن گندم است و گندم چینی به پایان میرسد اگر فرد متمکنی و” هامپایی” باشد گوسفند و بزی را سر میبرد و همچنین اهالی خانه فطیر تنوری یا شیرمال تهیه میکنند اما اگر تمکن مالی شخص پایین باشد مرغ یا خروسی را سر میبرد و فطیری نیز آماده میکند
روز هاللالیق از دوستان و اقربا دعوت میکند، فطیر را بهمراه آبگوشت به مزرعه میبرد و شروع به درو کردن گندم میکنند تا وقتی که به اندازه ی یک اتاق( تاقچه) باقی بماند ، در این هنگام کشاورزانی که در آن حوالی مشغول درو کردن گندم خود هستند را فرا میخواند.کشاوزران همسایه جمع شده به کشاورز صاحب زمین تبریک گفته و با ذکر صلواتی آن تکه گندم باقی مانده را درو میکنند و اشعاری را نیز میخوانند.

زمی لر اولدو کالاه
اوغلان قاچ اوجاق قالا
گؤرمویون قادا، بلا
اوشاقلار بیر هاللا
……. . ….
شارخالار دوشدو یولا
یئل اسیر ساقا سولا
یاپیشین بیر قولقولا
اوشاقلار بیر هاللا

ال آتین اوراقلارا
قویمویون سنبل قالا
دؤشورون بالا بالا
اوشاقلار بیر هاللا
…….
محمد پیغمبر عشقینه
علی ایله قنبر عشقینه
زهرای اطهر عشقینه
اوشاقلار بیر هاللا

سه مصرع اول از هر بند را یکی میخواند و مصرع چهارم و تکراری را همه درو کنندگان در حالی که در یک دست داس های خود و در دست دیگر دسته از گندم را بالا میگیرند، با صدای بلند و چهره ی متبسم میخوانند.
بند پایانی را با صلواتی بر محمد و آل او به فرجام میبرند

بعد از پایان درو همسایه ها که انها را جارچی میگویند بهمراه صاحب زمین دور هم نشسته آبگوشت و فطیر را با هم میخورند و البته صاحب زمین از فطیر برای دیگر کشاورزان که به جار نیامده هم سهمی میفرستد و آنان نیز پایان درو را تبریک میگویند
ضمن اینکه اهالی خانه ی صاحب هاللا از گوشت و فطیر برای همسایگان تحفه ی شادانه میدهد.

ارسال دیدگاه